Digital Millennium Copyright Act Thông báo

Chúng tôi có vi phạm bản quyền rất nghiêm túc và mạnh mẽ sẽ bảo vệ các quyền của chủ sở hữu bản quyền hợp pháp.

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền của nội dung hiển thị trên trang web của chúng tôi và bạn đã không cho phép việc sử dụng các nội dung mà bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng văn bản để cho chúng tôi để xác định các nội dung vi phạm và hành động.

Chúng tôi sẽ không thể thực hiện bất kỳ hành động nếu bạn không cung cấp cho chúng ta những thông tin cần thiết, vì vậy nếu bạn tin rằng tài liệu của bạn mà bạn sở hữu bản quyền đã bị xâm phạm hoặc vi phạm, vui lòng cung cấp chất độc quyền của chúng tôi, bằng văn bản, với các thông tin sau:

1.) Một chữ ký điện tử hay của một người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền được cho là bị vi phạm.

2.) Xác định các công việc bản quyền đã bị vi phạm, hoặc là, nếu nhiều tác phẩm có bản quyền tại một trang web trực tuyến duy nhất được bao phủ bởi một thông báo, danh sách đại diện của các công trình đó tại trang web đó.

3.) Xác định các vật liệu đó là yêu cầu để được xâm phạm hay là đối tượng của hành vi phạm và phải được loại bỏ hoặc truy cập vào đó là bị vô hiệu, và các thông tin đủ để cho phép chúng tôi để xác định vị trí các vật liệu.

4.) Thông tin đủ để cho phép chúng tôi liên hệ với bên khiếu nại, như địa chỉ, số điện thoại, và, nếu có, một địa chỉ thư điện tử mà bên khiếu nại có thể được liên lạc.

5.) Một tuyên bố rằng bên khiếu nại có một niềm tin tưởng rằng việc sử dụng các vật liệu theo cách bị khiếu nại là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý của nó, hoặc pháp luật.

6.) Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác, và theo hình phạt về tội khai man, mà bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền được cho là bị vi phạm.

Văn bản thông báo phải được gửi đến đại lý được chỉ định của chúng tôi như sau:
DMCA AGENT Email: admin tại maxsynapsereviews dot net